Usługi tłumaczeniowe

Regulamin

Regulamin obowiązujący od 13.04.2014 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy firm:
  • CENTRUM JĘZYKÓW EUROPEJSKICH EURO-ALPHABET Krystyna Wawrzosek
   NIP 946-124-26-74 REGON 432-721-386
  • CENTRUM JĘZYKÓW EUROPEJSKICH EURO-ALPHABET I Jacek Wawrzosek
   NIP: 946-105-08-97 Regon: 430-636-021
 2. Centrum Języków Europejskich EURO-ALPHABET, zwane dalej EURO-ALPHABET, świadczy na rzecz Firm, Instytucji oraz Klientów Indywidualnych, zwanych dalej Zleceniodawcami, usługi w zakresie:
  • tłumaczeń pisemnych: zwykłych i uwierzytelnionych;
  • tłumaczeń ustnych: konsekutywnych i symultanicznych.
 1. Miejscem zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług między EURO-ALPHABET a Zleceniodawcą jest siedziba EURO-ALPHABET.
 2. Wszystkie wykonywane przez EURO-ALPHABET usługi realizowane są zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz aktualnego cennika, dostępnego na stronie internetowej www.euroalphabet.pl.
 3. Zleceniodawca decydując się na korzystanie z usług EURO-ALPHABET, potwierdza, że akceptuje w całości postanowienia obu powyżej wymienionych dokumentów.

 

§ 2 ZASADY SKŁADANIA ZLECEŃ

 1. Zleceniodawca składa osobiście, mailowo, za pomocą formularza WYCENA lub WYCENA I DANE DO RACHUNKU znajdującego się na stronie internetowej EURO-ALPHABET lub telefonicznie zapytanie, w którym zawiera istotne kwestie dotyczące oczekiwanej usługi tłumaczenia, jak np.: rodzaj tłumaczenia, język źródłowy i docelowy tłumaczonego tekstu, tematyka i przeznaczenie tłumaczenia, preferowany termin realizacji i inne dane mogące mieć wpływ na zakres i koszt zlecenia.
 2. EURO-ALPHABET przedkłada Zleceniodawcy ofertę będącą odpowiedzią na zapytanie wyłącznie w formie pisemnej – mailem lub pocztą.
 3. Przedłożona oferta zawiera:
  • ostateczny lub szacunkowy koszt realizacji zlecenia;
  • ewentualne dopłaty lub rabaty;
  • termin realizacji zlecenia;
  • formę przekazania materiałów do tłumaczenia i formę odbioru tłumaczenia;
  • formy i warunki płatności.
 1. Zleceniodawca zlecając tłumaczenie, może również zawrzeć ze Zleceniobiorcą odrębną umowę na realizację tłumaczenia z pominięciem niniejszego regulaminu, w której zawarte są szczegółowe warunki realizacji tłumaczenia oraz formy płatności.
 2. W przypadku akceptacji oferty złożonej przez EURO-ALPHABET i zawartych w niej warunków Zleceniodawca składa zlecenie realizacji tłumaczenia przez wypełnienie formularza DANE DO RACHUNKU na stronie www.euroalphabet.pl (nie dotyczy Zleceniodawców, którzy wcześniej wypełnili formularz WYCENA I DANE DO RACHUNKU lub takie dane podali), przez akceptację przedłożonej oferty i szczegółów oferty w mailu zwrotnym lub przez wypełnienie i podpisanie stosownego formularza w siedzibie EURO-ALPHABET przez osobę posiadającą prawo do reprezentowania Zleceniodawcy.
 3. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Zleceniodawcę niniejszego Regulaminu.
 4. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia przez EURO-ALPHABET w formie pisemnej: mailem, SMS-em lub pocztą przyjęcia zlecenia do realizacji na uzgodnionych warunkach.
 5. EURO-ALPHABET przystępuje do realizacji zlecenia po spełnieniu przez Zleceniodawcę wszelkich warunków zawartych w ofercie.
 6. W przypadku zlecenia tłumaczenia ustnego Zleceniodawca zobowiązany jest w okresie min. 6 dni roboczych przed rozpoczęciem tłumaczenia do dostarczenia do EURO-ALPHABET materiałów znajdujących się w dyspozycji Zleceniodawcy, dotyczących tłumaczonego seminarium/konferencji/spotkania/itp. lub wskazać ogólnodostępne źródła dotyczące tematyki tłumaczenia. Niedopełnienie tego obowiązku zwalnia EURO-ALPHABET z odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w tłumaczeniu, wynikające z niedostatecznej wiedzy na temat danej dziedziny lub zagadnienia.
 7. Zabronione jest dostarczanie do Biura Tłumaczeń EURO-ALPHABET materiałów o treściach wulgarnych, bezprawnych, a także materiałów, do dysponowania którymi Zleceniodawca nie ma uprawnień.
 8. EURO-ALPHABET może odmówić przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie zawiadamia Zleceniodawcę. EURO-ALPHABET nie odpowiada za szkody, jakie Zleceniodawca poniesie z powodu odmowy przyjęcia zlecenia.
 9. EURO-ALPHABET może podjąć się wykonania usług na innych zasadach, niż jest to określone w niniejszym Regulaminie. Odrębne zasady zostają ustalone poprzez indywidualne uzgodnienia ze Zleceniodawcą w formie odrębnej umowy.
 10. EURO-ALPHABET zastrzega sobie prawo zlecenia usług podwykonawcom.
 11. W przypadku zlecania już przetłumaczonego tekstu do redakcji lub weryfikacji przez native speakera Zleceniodawca stosuje taką samą procedurę zlecania jak przy tłumaczeniu.
 12. Zlecenia składane są w języku polskim.

 

§ 3 ZASADY ODBIORU TŁUMACZEŃ

 1. Odbiór przekładów nieuwierzytelnionych następuje mailowo (w pliku edytora Microsoft Word lub Open Office lub w formacie PDF) lub w siedzibie EURO-ALPHABET w formie wydruku. Na życzenie Zleceniodawcy tłumaczenie może zostać wysłane za dodatkową opłatą listem poleconym lub pocztą kurierską.
 2. Przekłady uwierzytelnione przekazywane są wyłącznie w formie wydrukowanego dokumentu – w biurze EURO-ALPHABET lub wysyłane listem poleconym albo pocztą kurierską. Koszt wysyłki tłumaczenia ponosi Zamawiający.
 3. Przekłady uwierzytelnione przekazywane są Zleceniodawcy w jednym egzemplarzu. Za dodatkowe egzemplarze Zleceniodawca wnosi opłatę wg cennika.
 4. Dniem wykonania tłumaczenia jest dzień wysłania Zleceniodawcy przekładu mailem, pocztą lub kurierem. O spełnieniu terminu wykonania usługi przekładu decyduje data nadania. W przypadku odbioru przekładu w biurze EURO-ALPHABET terminem wykonania zlecenia jest dzień określony w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia.
 5. Odbiór tłumaczenia ustnego następuje po wykonaniu usługi tłumaczenia poprzez podpisanie przez Zleceniodawcę protokołu odbioru tłumaczenia.

 

§ 4 TŁUMACZENIA PISEMNE – ZASADY WYCENY

 1. Podstawową jednostką rozliczeniową w wykonywaniu tłumaczeń pisemnych jest strona tłumaczeniowa.
 2. Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnianego w EURO-ALPHABET wynosi 1600 znaków ze spacjami tekstu źródłowego lub docelowego.
 3. Strona rozliczeniowa tekstu uwierzytelnionego wynosi 1125 znaków ze spacjami. Na liczbę znaków w tekście uwierzytelnianym składają się: tłumaczony tekst główny dokumentu, opis pieczęci, tekst na pieczęciach i znakach wodnych, czytelne i nieczytelne podpisy.
 4. Liczba stron ustalana jest za pomocą edytora tekstu MS WORD, poprzez: narzędzia statystyka wyrazówznaki ze spacjami z zaznaczoną opcją dołącz przypisy dolne i końcowe.
 5. Tekst do tłumaczenia uwierzytelnionego powinien być dostarczony przez Zleceniodawcę w oryginale. W przypadku jego braku tłumacz umieszcza na tłumaczeniu adnotację, że tłumaczenie wykonane zostało na podstawie kopii.
 6. Stawki określone w cenniku dotyczą przetłumaczonych tekstów oraz prostego formatowania. Bardziej złożona grafika (skomplikowane tabele, ilustracje, wykresy, schematy, praca w innych niż Word edytorach tekstu), korekta językowa, lokalizacja oraz inne usługi niedotyczące bezpośrednio procesu tłumaczenia podlegają odrębnej wycenie.
 7. W przypadku, kiedy przekazane do przekładu dokumenty zawierają ryciny, tabele bądź też inne obiekty w formie uniemożliwiającej ich bezpośrednią edycję za pomocą aplikacji w tłumaczonym dokumencie, EURO-ALPHABET nie ma obowiązku odtwarzania powyższych obiektów w tekście wykonywanego tłumaczenia, jednakże może w porozumieniu ze Zleceniodawcą ustalić taki sposób ich opisu, który umożliwi Zleceniodawcy jednoznaczne przyporządkowanie odpowiednich fragmentów wykonanego tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu źródłowego, stanowiącym elementy wspomnianych powyżej obiektów.
 8. Gdy przekazany przez Zleceniodawcę tekst, skan lub rękopis jest trudny do odczytania, EURO-ALPHABET zastrzega sobie prawo do podwyższenia – na podstawie uprzednich ustaleń ze Zleceniodawcą – ceny za wykonanie tłumaczenia o dopłatę w wysokości maksimum 50% stawki bazowej, wynikającej z aktualnego cennika.
 9. Zlecenia tłumaczeń pisemnych EURO-ALPHABET wykonuje w następujących trybach:
  • tryb zwykły – do 6 stron rozliczeniowych w ciągu jednego dnia roboczego;
  • tryb ekspresowy – od 7 do 10 stron w ciągu jednego dnia roboczego oraz każde tłumaczenie do 5 stron rozliczeniowych wykonane w tym samym dniu, w którym zostało przyjęte zlecenie.
 1. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia zwykłego i uwierzytelnionego zaokrąglana jest do ½ strony obliczeniowej.
 2. W przypadku trybu ekspresowego Zleceniodawca akceptuje fakt, że usługa może być wykonywana przez zespół tłumaczy, co może mieć wpływ na jednolitość terminologii występującej w przekładzie.
 3. W przypadku wykonywania przez EURO-ALPHABET tłumaczeń powyżej 10 stron rozliczeniowych w ciągu doby stawka określana jest indywidualnie dla każdego zlecenia.
 4. W czas wykonania tłumaczenia nie wlicza się: sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dnia przyjęcia zlecenia. Nie dotyczy tłumaczeń do 5 stron rozliczeniowych realizowanych w trybie ekspresowym.
 5. Termin realizacji zlecenia w trybie normalnym nie obejmuje dnia przyjęcia zlecenia i dnia jego realizacji.
 6. Teksty przeznaczone do publikacji lub szerokiego rozpowszechniania podlegają dodatkowej weryfikacji przez native speakera, którą EURO-ALPHABET może wykonać dla Zlecającego, i podlegają one dodatkowej opłacie zawartej w cenniku. W przypadku zlecania tekstów przeznaczonych do publikacji lub szerokiego rozpowszechniania Zlecający zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie EURO-ALPHABET.
 7. Zleceniodawcy korzystający z usług EURO-ALPHABET zobowiązują się przez 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bez pośrednictwa EURO-ALPHABET z tłumaczami świadczącymi dla nich usługi tłumaczeniowe.

 

§ 5 TŁUMACZENIA USTNE – ZASADY WYCENY

 1. Czas pracy tłumacza wykonującego tłumaczenie ustne (symultaniczne, konsekutywne, liaison, szeptane) liczony jest od godziny stawienia się tłumacza do pracy do godziny zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania usługi przekładu.
 2. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest godzina, przy czym minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równe stawce za 3 godziny pracy.
 3. W przypadku tłumaczeń symultanicznych (kabinowych) jako jednostkę rozliczeniową za czas pracy tłumacza przyjmuje się blok 4-godzinny, co oznacza, że dla zleceń do 4 godzin rozliczeniowy czas pracy wynosi 4 godziny, a dla zleceń powyżej 4 godzin pobierana jest stawka jak za cały dzień pracy (8 godzin – 2 bloki). Przerwy w tłumaczeniu wliczane są do czasu pracy tłumacza.
 4. Tłumacze symultaniczni wykonują swoją pracę w parach na zmianę. Za usługę każdego z tłumaczy pobierana jest osobna, pełna stawka za czas dyspozycyjności.
 5. W tłumaczeniach wyjazdowych/asystenckich (poza miejscem zamieszkania tłumacza) jednostką rozliczeniową jest blok 8-godzinny. Minimalne dzienne wynagrodzenie za tłumaczenie wyjazdowe jest równe stawce za 8 godzin pracy.
 6. W trakcie wykonywania tłumaczenia Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia tłumaczom do kabin: napoi chłodzących, kawy, herbaty.
 7. Gdy czas trwania usługi tłumaczeniowej wyjazdowej/asystenckiej przekracza 8 godzin, wynagrodzenie za kolejne godziny od 9 do 12 równa się stawce za 4 godziny pracy.
 8. W przypadku wykonywania tłumaczenia w niedziele i święta lub w późnych godzinach nocnych, od 20 do 6, stawka za usługę zostaje powiększona o 100%.
 9. Opłata za dzień przerwy w tłumaczeniach ustnych, wykonywanych poza miejscem zamieszkania tłumacza, wynosi nie mniej niż 50% stawki za dzień pracy (8 godzin). Tłumaczowi przysługują w tym czasie wszelkie świadczenia jak za dzień pracy.
 10. Przy tłumaczeniach wyjazdowych/asystenckich koszty dojazdu i powrotu tłumacza, koszty jego wyżywienia oraz zakwaterowania ponosi Zleceniodawca.
 11. W przypadku tłumaczeń ustnych/symultanicznych tłumacz może odmówić wykonania przekładu, gdy aparatura techniczna jest niesprawna i uniemożliwia wykonanie zlecenia, zachowując przy tym prawo do umówionego wynagrodzenia.
 12. Zleceniodawcy korzystający z usług tłumaczeń ustnych wykonywanych przez EURO-ALPHABET zobowiązują się przez 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bez pośrednictwa EURO-ALPHABET z tłumaczami pracującymi dla Zleceniodawcy.

 

§ 6 KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Wszystkie dostarczone do EURO-ALPHABET dokumenty i materiały w celu dokonania przekładu, a także już gotowe tłumaczenie, oraz ustne informacje udzielone przez Zamawiającego traktowane są przez EURO-ALPHABET jako poufne i nie mogą być w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem tłumaczy, pracowników i współpracowników tylko w celu realizacji tłumaczenia.
 2. Pkt 1 § 6 nie dotyczy tłumaczonych materiałów Zamawiającego dostępnych powszechnie, jak np. strona internetowa, publikacje lub inne materiały znajdujące się w oficjalnym obiegu elektronicznym.
 3. Na życzenie Zamawiającego EURO-ALPHABET może podpisać odrębną klauzulę poufności uwzględniającą inne zobowiązania do zachowania poufności.
 4. Umowy na wykonanie zlecenia i umowy stałej współpracy tłumaczeniowej oraz wszelkie rabaty udzielane przez EURO-ALPHABET objęte są tajemnicą handlową.

 

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Tłumaczenie stanowi przedmiot prawa autorskiego (utwór) zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z późn. zm.)
 2. Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia przechodzą z EURO-ALPHABET na Zamawiającego w momencie otrzymania przez EURO-ALPHABET pełnej płatności za wykonanie danego tłumaczenia.

 

§ 8 ZASADY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatność za każdorazowe zlecenie tłumaczenia następuje zgodnie z określonymi w wycenie warunkami i formą.
 2. Płatność za usługę tłumaczeniową dokonywana jest na podstawie wystawianych przez EURO-ALPHABET rachunków/faktur.
 3. Płatność na podstawie wystawionego rachunku/faktury można dokonać: gotówką lub przelewem w terminie do 14 dni od dnia wystawienia rachunku/faktury na numr konta bankowego, którego dokładne dane zostały podane na rachunku/fakturze, lub za pomocą formuły płatności Pay-Pal znajdującej się na stronie internetowej EURO-ALPHABET.
 4. Przed uruchomieniem procedury tłumaczenia EURO-ALPHABET zastrzega sobie prawo do pobrania od Zleceniodawcy przedpłaty w wysokości 40% szacowanej wartości brutto tłumaczenia lub całości szacunkowej kwoty. Przedpłata może zostać uiszczona gotówką w biurze EURO-ALPHABET, przelewem na konto EURO-ALPHABET lub za pomocą formuły płatności Pay-Pal.
 5. W przypadku przekroczenia przez Zleceniodawcę terminu płatności rachunku/faktury EURO-ALPHABET zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,5% kwoty, na jaką został wystawiony rachunek/ faktura, za każdy kolejny dzień zwłoki.
 6. Ceny podane w cenniku znajdującym się na stronie internetowej www.euroalphabet.pl są cenami brutto.

 

§ 9 REKLAMACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANE USŁUGI

 1. Za wykonane tłumaczenia EURO-ALPHABET ponosi odpowiedzialność ograniczoną do kosztu wykonanej usługi.
 2. EURO-ALPHABET nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne, nieścisłości i niejasności w tłumaczeniu, które są konsekwencją takich samych błędów występujących w tekście źródłowym czy też wynikają z niskiej jakości językowej dokumentu źródłowego, spowodowanej np. faktem, że jego autorem jest osoba, dla której język dokumentu źródłowego nie jest językiem ojczystym.
 3. EURO-ALPHABET nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do tekstu źródłowego, a co za tym idzie – i do tekstu wykonanego tłumaczenia. Zleceniodawca składając zlecenie gwarantuje i oświadcza, że tłumaczenie tekstu źródłowego, a także jego powielanie, dystrybucja, publikacja czy sprzedaż nie naruszają żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.
 4. EURO-ALPHABET nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu tłumaczenia wynikłe z przyczyn niezależnych od niego, tj. działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, łączy internetowych, opóźnień środków transportu, którymi tłumacz ma dotrzeć na umówioną godzinę tłumaczenia ustnego.
 5. Zleceniodawca ma prawo do reklamacji tłumaczenia, które według niego zawiera błędy, o ile je wskaże i uzasadni, a także w przypadku opóźnienia realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie EURO-ALPHABET.
 6. Zleceniodawca ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania tłumaczenia zgłosić reklamację.
 7. Reklamację wraz z uzasadnieniem i wskazaniem konkretnych błędów w tłumaczeniu należy zgłosić do EURO-ALPHABET w formie pisemnej.
 8. EURO-ALPHABET rozpatruje reklamację Zleceniodawcy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 9. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez EURO-ALPHABET jest terminowe opłacenie należności za tłumaczenie przez Zleceniodawcę i przedstawienie rachunku/faktury za wykonaną usługę.
 10. EURO-ALPHABET nie przyjmuje reklamacji od tłumaczeń wykonywanych ekspresowo.
 11. W przypadku uznania reklamacji za słuszną EURO-ALPHABET dokona nieodpłatnie korekty tłumaczenia w najszybszym możliwym terminie, nie krótszym niż 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, lub udzieli Zleceniodawcy rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.
 12. W przypadku zgłoszenia reklamacji po upływie terminu 14 dni będzie ona usuwana przez EURO-ALPHABET odpłatnie wg stawek wynoszących 50% stawki za dany rodzaj tłumaczenia, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 13. Reklamacje dotyczące tłumaczenia ustnego rozpatrywane są przez EURO-ALPHABET, gdy zostały zgłoszone w trakcie trwania tłumaczenia lub do 7 dni od jego realizacji – w przypadku tłumaczenia, które zostało zarejestrowane za zgodą EURO-ALPHABET na nośniku elektronicznym, tak że możliwe jest jego odsłuchanie.

 

§ 10 REZYGNACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z USŁUGI

 1. Rezygnacja przez Zleceniodawcę z wykonywania tłumaczenia wymaga formy pisemnej.
 2. W przypadku rezygnacji z tłumaczenia w trakcie realizacji Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty na rzecz EURO-ALPHABET za faktycznie wykonaną pracę oraz do zwrotu ewentualnych innych kosztów poniesionych przez EURO-ALPHABET związanych z przygotowaniem do świadczenia usług zleconych przez Zleceniodawcę.
 3. W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od zlecenia w dniu upłynięcia terminu jego realizacji Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz EURO-ALPHABET kary umownej w wysokości ceny wykonanego tłumaczenia i ewentualnie innych kosztów poniesionych przez EURO-ALPHABET w celu wykonania usługi.
 4. W wypadku rezygnacji Zleceniodawcy z realizacji zlecenia tłumaczenia ustnego przed terminem jego rozpoczęcia lub wykonania, ale w czasie uniemożliwiającym zawiadomienie tłumacza o odwołaniu zlecenia (lub w trakcie trwania konferencji/szkolenia), Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z dojazdem tłumacza na umówione miejsce oraz uzgodnionej ceny tłumaczenia za jeden blok tłumaczeniowy.
 5. W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy ze zlecenia tłumaczenia ustnego w czasie krótszym niż 48 godzin (licząc dni robocze) przed umówionym terminem zlecenia Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty 50% uzgodnionej ceny za wykonanie usługi.
 6. Jeśli zleceniodawca zrezygnuje ze zleconej usługi tłumaczenia ustnego w dniu jego wykonania, jest on wtedy zobowiązany do zapłaty pełnej sumy wynagrodzenia za jeden blok tłumaczenia.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. EURO-ALPHABET może podjąć się realizacji zlecenia na warunkach innych niż te, które zostały określone w niniejszym Regulaminie świadczenia usług oraz w aktualnym cenniku. W takim przypadku ustalenia obowiązujących warunków realizacji zlecenia wymagają zawarcia odrębnej umowy pomiędzy EURO-ALPHABET a Zleceniodawcą.
 2. Aktualna wersja Regulaminu oraz cennika dostępna jest na stronie internetowej www.euroalphabet.pl oraz w siedzibie biura tłumaczeń.
 3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204) informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizowanymi usługami, jak również w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Euro Alphabet.
 4. W celu umożliwienia realizacji płatności on-line zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.przelewy24.pl , którego administratorem danych w rozumienie art.7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15.
 5. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania, poprawiania oraz ich usunięcia. Wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych prosimy kierować na e-mail: lp.te1519012309bahpl1519012309aorue1519012309@orui1519012309b1519012309.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 7. W przypadku mogących powstać sporów na tle realizacji zlecenia tłumaczenia obie strony zobowiązują się rozwiązać je polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddać rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu miejscowo dla siedziby EURO-ALPHABET.
 8. Zleceniodawca, jeśli nie wniesie reklamacji za wykonanie usługi w przewidzianym Regulaminem terminie, wyraża zgodę na wykorzystanie przez EURO-ALPHABET jego znaku towarowego do celów marketingowych, o ile inne umowy nie stanowią inaczej.
 9. Złożenie zlecenia tłumaczenia przez Zleceniodawcę oznacza zapoznanie się z regulaminem i pełną akceptację jego postanowień.